The Parish of St Cuthbert with St Aidan, Durham

Calendar for St Cuthbert's & Community Room

<< <

September 2018

> >>
Sat 1 
Sun 24pm Evening service
Mon 3 
Tue 4 
Wed 5 
Thu 6 
Fri 7 
Sat 8 
Sun 9 
Mon 10 
Tue 11 
Wed 12 
Thu 137.30 Choir Practice
Fri 14 
Sat 15 
Sun 16 
Mon 17 
Tue 18 
Wed 19 
Thu 20 
Fri 21 
Sat 22 
Sun 231-4pm Private booking
Mon 24 
Tue 257.30-9pm Cricket Club AGM
Wed 26 
Thu 27 
Fri 28 
Sat 29 
Sun 30